29-9-2014. El Grup de Treball Unitari en la Educación da por concluido el TIL


banner2 banner2

12-6-2014. El Grup de Treball Unitari de la Comunitat Educativa, presentarà recursos al TSJB per paralitzar l'aplicació del TIL al proper curs


banner2

Declaració en Defensa de l'Educació. Abril de 2014


Les persones majors d'edat residents a les Illes Balears sotasignants DECLARAM la voluntat de millorar i donar estabilitat al nostre sistema educatiu, al marge de l'alternança política i convocam la comunitat educativa, la societat en general i els partits polítics en particular, a posar-se d'acord per aconseguir una educació entesa com a servei públic, de qualitat i compensadora de les desigualtats socials. Dins els centres educatius de les Illes Balears hi ha d'haver un clima de normalitat, convivència, confiança, consens, respecte a l'autonomia i la llibertat d'expressió, amb projectes educatius i lingüístics fets amb criteris pedagògics basats en certeses i evidències. Sense expedients polítics injusts, ni TILs improvisats i imposats, ni tampoc lleis de símbols repressives. Necessitam i ens mereixem un sistema educatiu que compti amb recursos econòmics i personal suficient per atendre les necessitats educatives de l'alumnat. Per això consideram necessari restituir un clima de normalitat que garanteixi la convivència escolar i la confiança en els docents mitjançant:

1. Una vertadera autonomia dels centres docents per adaptar-se a la realitat, amb una gestió democràtica i transparent, i amb participació efectiva de tota la comunitat educativa.

 • Volem un sistema educatiu que promogui la defensa del medi ambient i del nostre patrimoni lingüístic i cultural.

 • Volem una escola compensadora de les desigualtats socials.

 • Volem el respecte de tots els drets i llibertats inalienables, universalment reconeguts, per afavorir la convivència democràtica en els centres docents.

 • Volem que s'afavoreixi la implicació i la participació real i efectiva de les famílies en el procés educatiu i per això exigim la rectificació de les lleis que ho impedeixen i l'adopció de mesures que afavoreixin la conciliació de la vida laboral i familiar.

2. Uns recursos econòmics i personal suficient per garantir el dret a l'educació, per poder implantar programes de millora i, especialment, per atendre la diversitat dins les aules.

 • Volem una inversió en Educació digna, que ens situï fora de la coa d'Europa i d'Espanya. Per la qual cosa exigim una despesa respecte al PIB que s'acosti a la mitjana de la Unió Europea i a les recomanacions de la UNESCO.

 • Volem la suficient inversió de recursos per millorar la formació del professorat i incentivar la investigació per tal d'implementar la innovació educativa.

 • Volem que les baixes del personal docent siguin cobertes immediatament perquè l'alumnat no perdi classes, que es redueixin les ràtios i s'augmentin les plantilles per donar una resposta adequada a les necessitats dels centres.

 • Volem un sistema de beques (generals, menjador, transport...) resoltes des de principi de curs i un augment de la dotació per a la reutilització dels llibres de text que arribi, en un futur no llunyà, a la seva gratuïtat total.

3. Una nova regulació de l'ensenyament de les llengües, dissenyada per experts amb l'assessorament de la Universitat de les Illes Balears, consensuada, dotada de recursos suficients, adaptable al context de cada centre escolar i que aconsegueixi que l'alumnat, al final de l'escolaritat obligatòria, domini per igual les dues llengües oficials i sigui capaç d'entendre i expressar-se adequadament almenys en una llengua estrangera, principalment l'anglès.

 • Volem que l'ensenyament de les llengües que substitueixi el TIL asseguri, al final del període d'escolaritat obligatòria, el correcte domini de les dues llengües oficials a més de la comprensió i expressió apropiada en anglès i/o altres llengües estrangeres.

 • Volem que aquesta norma garanteixi de bell nou l'ús progressiu del català com a llengua vehicular i de comunicació en l'àmbit de l'ensenyament.

 • Volem que cada centre tengui autonomia suficient per fer el seu projecte lingüístic d'acord amb una normativa consensuada i pugui donar resposta real a les necessitats educatives de l'alumnat del centre.

4. Un pacte social i polític per l'educació que reculli les propostes anteriors i que sigui fruit del consens, per a la millora i l'estabilitat del sistema educatiu, independentment de qui governi.


Aquesta declaració ha estat impulsada per les següents entitats


ADESMA (Associació de directors de secundària de Mallorca) banner2
ADIDE (Associació d'Inspectors d'Educació)
ADIPMA (Associació de directors d'infantil i primària de Mallorca) banner2
Assemblea de Docents de les Illes Balears banner2
Assemblea de Docents desConcertats banner2
Assemblea de Mestres i Professors en Català de les Illes Balears banner2
COAPA Balears banner2
Cooperatives d'Ensenyament de les Illes Balears banner2
FAPA Mallorca banner2
FE CCOO. banner2
FETE-UGT. banner2
Plataforma Crida banner2
STEI. banner2
Drets Humans de Mallorca banner2
ADESME (Associació de directors i directores de secundària de Menorca) banner2
FAPA Menorca banner2